انجمن پدل ایران

وب‌سایت رسمی انجمن پدل فدراسیون اسکواش ایران

نخستین کارگاه آشنایی با پدل در شهرداری

همکاري دو کميته پدل و آموزش در برگزار ي کارگاه عمومي آشنايي با قوانين و مقررات پدل در شهرداري
File_20191213151427-2
همکاري دو کميته پدل و آموزش در برگزار ي کارگاه عمومي آشنايي با قوانين و مقررات پدل در شهرداري